Generelle salgsbetingelser

DOWNLOAD  >

I. Definisjoner og virkeområde

1.1. Disse generelle vilkårene til Manufacturing Contract of Via Aquaria UAB, referert til her etter som General vilkår, definerer vilkår, under hvilke Via Aquaria UAB forplikter til å produsere visse produkter mot vederlag.
1.2. Ved anvendelsen av disse generelle vilkår:
1.2.1. Via Aquaria skal være “Via Aquaria UAB”, med registrert hovedkontor i Litauen, LT-93234
Klaipeda, Minijos str. 93, enterprise kode – 141844534, VAT No LT418445314, Registreringsnummer AB99-160, i egenskap av produsent.
1.2.2. Via Aquaria, som “Oppdragsgiver”, skal være en fysisk person eller en juridisk enhet, som har inngått en Produksjonskontrakt med Via Aquaria eller har på noen annen måte tilordnet Via Aquaria den produksjon av visse produkter.
1.2.3. “Tilbudet” skal være skriftlig forslag, adressert fra Via Aquaria til Overdrageren, om
Produksjon av Varer og som inneholder den eksakte kvalitet, mengder og vilkår for produksjon.
1.2.4. “Kontrakt”, “Produksjonskontrakt” skal være hver kontrakt som er inngått mellom Via Aquaria og
Overdrageren.
1.2.5. “Produkt” skal være hvert element, som har blitt produsert ved Via Aquaria eller at Via Aquaria
forpliktet seg til produksjon.
1.3. Disse Generelle vilkårene skal være obligatorisk for alle Oppdragsgivere. De Oppdragsgivere skal akseptere de generelle vilkårene ved å signere Produksjonskontrakt. Innkjøpsforhold til kjøperen eller andre ensidig divergerende avtaler skal anses akseptert bare hvis de er bekreftet av Via Aquaria.
1.4. Generelle vilkår:
1.4.1. Disse Generelle vilkårene er et tillegg til de vilkår og betingelser, som ble satt i tilbud, ordrebekreftelser og kontrakter;
1.4.2. Eventuelle vilkår forskjellige fra de fremsatt i de Generelle vilkårene, kan spesifiseres i tilbud
og i Produksjonskontrakter, inngått mellom Via Aquaria og Oppdragsgivere.
1.4.3. Når det er en uenighet mellom de vilkår som ble avtalt av partene i Produksjonskontrakter og de Generelle vilkårene, vilkårene og betingelsene fremsatt i Produksjonskontrakten skal være gyldig.
1.5. Via Aquaria skal ha rett til når som helst å endre og de Generelle vilkårene ved å publisere sine
gjeldende versjonen på følgende web-adresser: www.viapromo.eu, www.viapromo.noI.

II. Signering og gyldigheten av kontraktene

2.1. Via Aquaria skal inngå en skriftlig Produksjonskontrakt med Oppdragsgiveren for produksjon av visse produkter. Produksjonskontrakten skal inneholde oplysninger om produktet, mengde, pris, produksjonstiden, leveringsbetingelser og betaling.
2.2. Alle Produksjonskontrakter skal anses å være avsluttet ved tidspunktet for signering av Oppdragsgiveren.
2.3. Via Aquaria:
2.3.1. har rett til å nekte signering av en Produksjonskontrakt i tilfelle at etter sending av
Tilby, før den har blitt godkjent av Oppdragsgiveren, noe uventet eller uunngåelig hendelser har inntruffet, som kan hindre at eventuelle forpliktelser foretatt av Via Aquaria, blant annet mangel på materialer på markedet, svikt i det tekniske utstyret, streiker, epidemiske utbrudd osv.
2.3.2. skal ikke skylder til Oppdragsgiveren noen kompensasjon eller mislighold i tilfelle at ovennevnte hendelser kan forekomme.

III. Vilkår for produksjon og levering

3.1. Via Aquaria skal produsere produktene under Produksjonskontrakt, i henhold til de fastsatte vilkår.
3.2. Vilkårene under tidligere avsnitt skal starte den siste av følgende datoer:
3.2.1. den dagen for signering av Produksjonsontrakt;
3.2.2. den dagen Via Aquaria mottar et forskudd, hvis dette er avtalt i Produksjonskontrakt;
3.2.3. datoen når Oppdragsgiveren godkjenner og signerer et grafisk prosjekt av det bestilte Produktet, dersom slike har blitt fastsatt i Produksjonskontrakten;
3.2.4. den dagen Via Aquaria har mottatt alle de nødvendige materialer for fremstilling av
Produkter, dersom slike er fastsatt i Kontrakten;
3.3. Hvis en part forsinkelser for å oppfylle i tid alle sine forpliktelser, gjennomført i Kontrakten eller gjennom disse Generelle vilkårene, skal vilkårene for oppfyllelse av forpliktelser til andre parten bli forlenget med tidspunktet for den forsinkelse av de første partiet.
3.4. Når tilbudet presiserer at leveringsforholdene skal være “DDU”, Via Aquaria skal betale utgiftene
for frakt, transport og last-forsikring av Produktene til en destinasjon i landet spesifisert i Tilbudet eller Produksjonskontrakt.
3.5. Med mindre Produksjonskontrakten spesifiserer annet, alle klisjeer, bretter skjemaer og andre apparater, som er nødvendig for produksjon av Produktet, og som hadde vært betalt for eller gitt av Oppdragsgiveren, skal lagres av Via Aquaria i minst tolv måneder fra datoen for gjennomføring eller avslutning av Produksjonskontrakt. Hvis Oppdragsgiveren hevder noen eller alle av de ovennevnte apparater, skal han være i stand til å motta dem på Via Aquaria fabrikken (direkt fra fabrikken).

IV. Kvaliteten på produkter og toleranser

4.1. Via Aquaria produserer Produktet under Produksjonskontrakt.
4.2. Oppdragsgiver er enige om å godta Produkten produsert med følgende toleranser:
4.2.1. + / – 5% for vekten per kvadratmeter av papir;
4.2.2. + / – 0,5 cm for størrelsen av Produkt laget av papir;
4.2.3. + / – 0,7 cm. for posisjonene til papirposens håndtak, åpningene og frimerker;
4.2.4. + / – 0,5 cm. for posisjonene på trykt logo på ryggen av ringperm, kassett.
4.2.5. + / – 0,5 cm. til stillingen som fingret på ryggraden i ringperm eller kassett.
4.2.6. + / – 0,7 cm. for plassering av logo på bokser laget av 1,2 mm, 1,7 mm, eller 2 mm bokpapp.
4.2.7. + / – 0,7 cm. for posisjonene innetrykket eller ikke-trykt papir på ringpermer fra kantene av permer.
4.2.8. + / – 0,5 cm. til posisjonene av PVC-lomme på ringpermen.
4.2.9. Via Aquaria skal ta alle nødvendige skritt for å reprodusere trykkfarger godkjent av
Oppdragsgiver. Oppdragsgiveren er enig om å godta Produkten produsert med følgende maksimale toleranser i fargene:
4.2.9.1. ΔΕ * Lab = 4 for trykkfarger;
4.2.9.2. ΔΕ * Lab = 8 for materialets farger.
4.3. Oppdragsgiveren skal akseptere avvik i mengden av Produktet opp til + / – 10% for papirposer og bokser og 7% for permer, kassetter og andre produkter laget av bokpapp. Via Aquaria skal utstede fakturer for virkelig levert mengde på pris som er gitt i Produsjonskontrakt.
4.4. Når partene i Produksjonskontrakten har avtalt uttrykkelig at Oppdragsgiveren har rett til å
godkjenne en prøve fra første batch av trykte eller produserte Produkter, og Oppdragsgiveren skal sende hans bemyndighet representant til fabrikken av Via Aquaria, på tidspunktet som er angitt av Via Aquaria, eller Via Aquaria skal sende en prøve for godkjenning til addressen spesifisert av Oppdragsgiver. Alle postutgifter for prøve er gjenstand for ekstra kostnader
med mindre annet er spesifisert i Produksjonskontrakt og disse utgiftene vil bli dekket av Oppdragsgiver.
4.5. Hvis en representant for Oppdragsgiveren ikke skal godkjenne prøven, den Produksjonskontrakt skal bli avsluttet, og Oppdragsgiveren skal betale til Via Aquaria alle utgifter laget av Via Aquaria for start av produksjonsprosessen, i henhold til vilkårene og betingelsene i Produksjonskontrakt.
4.6. Via Aquaria skal ha rett til å legge små elementer i grafisk design av produktet, hvis de ikke gjør det
endre grundig deres generelle utseende, men er nødvendig for produksjon av Produktene. Disse
obligatoriske endringer i grafisk design må godkjennes skriftlig av Oppdragsgiver.
4.7. Via Aquaria skal pakke Produktene i noen emballasje som skal bevare sin kvalitet under
transport.
4.8. Via Aquaria skal overholde alle andre kravene til packing av Produktene, merking og andre
egenskaper, bare hvis disse kravene hadde blitt uttrykkelig fastsatt i Produksjonskontrakt.

V. Garanti og reklamasjon

5.1. Oppdragsgiveren skal ha rett til å sette i en reklamasjon på eventuelle feil senest en måned fra og med den dagen når alle Produktene blir mottatt, og om den mengden av de mottatte Produktene – i øyeblikket av mottak deres.
5.2. Eventuelle erstatningskrav skal sendes via e-post, post eller faks til kontoret til Via Aquaria. Dersom Oppdragsgiver bruker e-post for sending av et krav, og hvis Via Aquaria ikke får noen skriftlig kvittering bekreftelse fra Via Aquaria i tre arbeidsdager, må Oppdragsgiver sende hans krav via post eller på faks.
5.3. Eventuelle krav skal følge med prøver eller bilder av hoppet Produkter.
5.4. Kun de produktene som er uegnet for sitt tiltenkte bruk skal være egnet til å bli hevdet. For å etablere den prosentandelen av den uegnet Produkt, en mengde av produksjonen ikke mindre enn 0,5% (halv prosent) skal undersøkes, valgt av sjanse.
5.5. Hvis Oppdragsgiver blir bedt av Via Aquaria om å returnere Produktene, som er han å sette et krav for, for å motta noen kompensasjon for dette reklamasjon. Partene kan avtale at bare en del av Produktene skal være returnert.
5.6. Eventuelle avvik fra størrelse, trykk, osv. utover de som er nevnt over, skal anses som grunnlag for en
grunnlag for reklamasjon, hvis bare minst 3% (tre prosent) av Produktene har slike avvik.


VI. Konfidensialitet og intellektuell eiendom

6.1. Hver part må beskytte gode navn, forretningshemmeligheter og intellektuell eiendom av andre part. Hver part må vurdere tilbud, priser og alle informasjon om Kontrakt som konfidensiell.
6.2. Oppdragsgiver skal gi Via Aquaria nødvendig samarbeid og assistanse for oppfyllelsen av
kontraktsforpliktelser av Via Aquaria.
6.3. Via Aquaria skal ha rett til å beholde små mengder av Produktene som er produsert for deres
senere bruk som eksempler på kommersielle utstillinger, kataloger, osv.
6.4. Via Aquaria skal ha rett til å bruke bilder av Produktene i sine nettsider, nyhetsbrev og
annet materiale.
6.5. Via Aquaria skal ikke være ansvarlig for eventuelle uoppgjorte tvister om copyright © på design og
varemerker, som brukes under produksjonen av Produktene.
6.6. Via Aquaria skal ikke være ansvarlig for eventuelle krav fra tredje part om utforming og varemerker, som brukes under produksjonen av Produktene.

VII. Opphør av Produksjonskontrakt og mislighold

7.1. Produksjonskontrakt skal skal være avsluttet:
7.1.1. med oppfyllelsen av gjenstand etter Kontrakten;
7.1.2. ved gjensidig avtale mellom Partene;
7.1.3. med en skriftlig underretning fra den rett part til den skyldige part i tilfelle mislighold i oppfyllelsen av kontraktsmessige forpliktelser med mer enn tjue dager;
7.1.4. med en skriftlig melding når den andre parten har blitt insolvent eller over-gjeldstyngede eller konkurs eller avvikling.
7.1.5. i andre tilfeller, i henhold til Kontrakter.
7.2. Opphør i henhold til vilkårene ovenfor fritar ikke Oppdragsgiveren fra plikten til å betale alle utgiftene laget av Via Aquaria i forbindelse med oppfyllelsen av oppdraget.
7.3. I tilfelle 7.1.3. den skyldig part skal betale den rett part en standard til mengden av 20% (tjue prosent) av verdien av Produktene under Kontrakten.
7.4. Når en av partene forsinker å oppfylle sine kontraktsmessige forpliktelser, skal denne parten betale en daglig standard til mengde av 0,5% (halv prosent) av mengden av de bestilte produktene, men ikke mer enn 25% (tjuefem prosent) av prisen på Produktene.

VIII. andre forskrifter

8.1. Alle tvister om eksistensen eller gyldigheten av disse Generelle vilkårene eller deres brudd, herunder tvister om tolkning av dem, avslutning, oppfyllelse eller manglende oppfyllelse bli avgjort etter forhandling og i respekt for de gjensidige interesser av partene. Hvis partene ikke kommer til enighet, skal tvisten bli avgjort i den kompetente domstol i stedet for registrerte hovedkontor til Via Aquaria, hvis det ikke strider mot imperative forskrifter til tvistemålsloven.
8.2. For noen uoppgjorte saker, den litauiske loven skal anvendes for de Forpliktelser og Kontrakter.

IX. Gyldighet av Generelle vilkårene

1.1. Disse Generelle vilkårene er gyldige fra 12. desember 2011. Referanse til Generelle vilkårene er gitt i Produksjonskontrakt.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress